top of page
Zoeken

Mis deze corona-steunmaatregelen en versoepelingen niet

Inmiddels bevinden we ons al ruim anderhalf jaar in de pandemie. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat veel ondernemers in financieel slecht weer zijn gekomen. Klik hier om via onze blog over bijna faillissement wat de mogelijkheden zijn. Om dit zo veel mogelijk te beperken heeft het Rijk/de Belastingdienst vele coronasteunmaatregelen en versoepelingen ingevoerd. Dit met als doel om zo veel mogelijk ondernemers tegemoet te komen in deze zware tijden. Onderstaand hebben wij een aantal tips opgesomd waarvan wij vinden dat zeker elke ondernemer hier gebruik van moet maken. Wij vinden namelijk dat dit eenvoudige steunmaatregelen en/of versoepelingen zijn. En ja, dit zijn ook steunmaatregelen voor startende ondernemers.

scherp financieel advies, zzp, freelance opdrachten, zzp zorg, boekhouder rotterdam, boekhouder den haag

Invorderingsrente blijft 0,01% tot minst 31-12-2021

De invorderingsrente van de Belastingdienst blijft op 0,01% in 2021. De Belastingdienst heft invorderingsrente op het moment dat ondernemers en/of particulieren hun belastingaanslagen en belasting niet tijdig betalen. Deze rente wordt in rekening gebracht wanneer het betalingstermijn is verstreken. Om ondernemers tegemoet te komen in de huidige pandemie, heeft de Belastingdienst de invorderingsrente van 23 maart 2020 tot en met 31 december 2021 van 4% verlaagd naar 0,01%. Vanaf januari 2022 zal de invorderingsrente stapsgewijs teruggedraaid worden naar het oude niveau. Zie hiervoor de onderstaande opsomming voor het terugdraaien:

 • 01-01-2022 naar 1%;

 • 01-07-2022 naar 2%;

 • 01-01-2023 naar 3%;

 • 01-01-2024 naar 4%.

Het voordeel hiervan is dat de belastingschuld niet nog hoger wordt dan het al was. Dit betekent echter niet dat de belastingschuld niet betaald hoeft te worden. De betalingsplicht blijft nog steeds gelden. Wanneer je als ondernemer merkt dat het lastig wordt om de belastingschuld te betalen, neem zo snel mogelijk contact op met de Belastingdienst om een betalingsregeling te treffen. Zie ook onderstaand punt: ‘’Bijzonder uitstel van betaling en andere aflossingsregeling’’.


Wijzigen voorlopige aanslag

De meeste ondernemers en/of particulieren hebben van de Belastingdienst voorlopige aanslag 2021 inmiddels ontvangen. De Belastingdienst maakt op basis van de eerder ingediende belastingaangiftes een inschatting voor de voorlopige aanslag 2021. Dit met als doel om ervoor te zorgen dat men niet wordt geconfronteerd met een hoge belastingschuld. Door de coronacrisis is echter de huidige situatie van ondernemers en/of particulieren sterk veranderd waardoor de voorlopige aanslag niet meer toereikend is. Voorlopige aanslag 2021 wijzigen is geen enkel probleem! Via de website van de Belastingdienst kan in vier eenvoudige stappen de voorlopige aanslag gewijzigd worden. Door de inkomsten te verlagen zal de te betalen belastingen minder worden. De voorlopige aanslag geldt ook voor ondernemers die onderhevig zijn aan de vennootschapsbelasting.


Bijzonder uitstel van betalingen en andere aflossingsregelingen

Ondernemers kunnen via de website van de Belastingdienst a.d.h.v. Digid bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis aanvragen. Bijzonder uitstel is mogelijk voor verschillende soorten belastingen. Bijzonder uitstel kan tot en met 30 september 2021 aangevraagd worden. Uitstel van betaling kan verleend worden voor drie maanden tot uiterlijk 1 oktober 2021. Loopt het bijzonder uitstel af op 1 oktober 2021 en ben je van mening dat je de betalingsverplichting niet kan voldoen? Dan raden wij het aan om bijzonder uitstel te verlengen. De belastingen waarvoor bijzonder uitstel is verkregen, hoeven dan nog niet te worden betaald. Wel moeten ondernemers tijdig aangifte blijven doen. Verder kan je als ondernemer een voorstel doen voor de maandelijkse aflossing om de belastingschuld terug te betalen. De opgebouwde belastingschuld kan afgelost worden van 1 oktober 2022 tot en met 1 oktober 2027. Uitstel aanvragen kan eenvoudig via de website van de Belastingdienst om zo uiteindelijk een uitstel van betaling te verkrijgen. Uit de praktijk blijkt dat Belastingschuld tot en met 20.000 eenvoudig een betalingsregeling voor te treffen. Boven de 20.000 vraagt de Belastingdienst voor extra zekerheid en confirmatie. Trek dus tijdig aan de bel voor een betalingsregeling met de Belastingdienst! Voor de volgende belastingen kan uitstel aangevraagd worden:

 • inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

 • loonheffingen;

 • vennootschapsbelasting;

 • omzetbelasting (btw);

 • kansspelbelasting;

 • assurantiebelasting;

 • verhuurderheffing;

 • milieubelastingen (energiebelasting/opslag duurzame energie- en klimaattransitie, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater);

 • accijns (minerale oliën, alcohol en tabak);

 • verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken;

 • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

 • BPM voor vergunninghouders (vanaf tijdvak mei 2020).

Tijdelijke verruiming van de werkkostenregeling

Het kabinet heeft besloten om de werkkostenregeling in 2021 te verhogen. De werkkostenregeling is verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste 400.000. Dit met als doel om de werknemers een hart onder de riem te steken en daarmee is de vrije ruimte wkr 2021 verhoogd. Deze regeling was echter ook al van toepassing in 2020. Boven de 400.000 geldt het huidige percentage van 1,2%. Werkgevers mogen zelf bepalen waar zij de vrije ruimte voor gebruiken zolang de vergoeding voldoet aan de gebruikelijkheidstoets. De Belastingdienst hanteert een vergoeding van 2.400 per werknemer. Onder deze fictieve grens is de gebruikelijkheid aanneembaar. Vergoedingen boven de 2.400 is echter ook gebruikelijk volgens de uitspraak van de Hoge Raad. De Hoge Raad stelt dat gekeken moet worden naar de volgende elementen om de gebruikelijkheid aan te nemen:

 • een vergelijking met andere werknemers van de werkgever;

 • een vergelijking met werknemers met dezelfde functie;

 • een vergelijking met werknemers van een andere vergelijkbare werkgever in dezelfde sector.

Wanneer de wkr grens wordt overschreden dient de werkgever over het meerdere deel 80% eindheffing te betalen.


Tot slot kan de Belastingdienst in vele gevallen beroepen op omgekeerde bewijslast. De Hoge Raad heeft besloten dat het in eerste instantie aan de Belastingdienst is om te beargumenteren dat de betreffende beloning ongebruikelijk is.


Versoepeling urencriterium

Versoepeling van het urencriterium beschouwen wij in dit geval als een reminder naar alle ondernemers. Tot en met 1 juli 2021 was het urencriterium voor zzp’ers, eenmanszaken, VOF of maatschap versoepeld. Dit met als reden omdat zij anders niet gebruik konden maken van de ondernemersaftrekposten zoals de: zelfstandigenaftrek, de oudedagsreserve en de meewerkaftrek. De Belastingdienst stelt dat ondernemers van 1 januari 2021 tot en met 1 juli 2021 mogen doen alsof zij hebben voldaan aan het urencriterium. Ook als het in werkelijkheid niet zo is geweest.


Verlaging gebruikelijk loon 2021

Dit onderdeel geldt voor aanmerkelijk belanghouders in een BV. Voor aanmerkelijkbelanghouders geldt een gebruikelijkloonregeling volgens het Handboek Loonheffing. Zonder toestemming kan het vooraf te betalen gebruikelijk loon verlaagd worden. De voorwaarden is dat het omzetverlies in 2021 ten opzichte van 2019 minimaal 30% moet bedragen. Verder is het van belang dat het rekeningcourantschuld of dividend met de DGA niet mag toenemen als gevolg van het verlagen van het gebruikelijke loon. Verder is de verlaging maximaal gelijk aan het omzetverlies.


Excessief lenen dga

Veel DGA kiezen ervoor om geld te lenen vanuit de eigen BV om zo bijvoorbeeld een huis te kunnen kopen. Wetsvoorstel excessief lenen werd in 2019 bekend gemaakt aan de Kamer. De wet zou excessief lenen bij eigen vennootschap moeten ontmoedigen. Door te lenen via de eigen vennootschap konden directeur-grootaandeelhouders belastingheffing in box 2 uitstellen en/of manipuleren. Wet excessief lenen bij eigen vennootschap zou ervoor moeten zorgen dat opgebouwde schuld boven de 500.000 belast zou worden per 2022 alsof dit een dividenduitkering is geweest aan de DGA. Schuld voor koop van een woning is hiervan uitgesteld. In eerste instantie zou het toetsmoment 31-12-2022 zijn. Vanwege corona is dit met een jaar uitgesteld.


ondernemer, balans boekhouden, zzp administratie, administratie mkb

Betaalpauze hypotheek

Steeds meer huiseigenaren hebben vanwege de coronarcrisis een betaalpauze aangevraagd voor de te betalen hypotheek. Het voordeel hiervan is dat in de periode geen rente en aflossing betaald hoeft te worden terwijl men wel hypotheekrenteaftrek behoudt. Om in aanmerking te komen voor een betaalpauze zijn de volgende voorwaarden van belang:

 • Betaalpauze moet tussen 12 maart en 30 september 2021 gemeld worden bij de geldverstrekking van uw hypotheek;

 • Afgesproken betaalpauze duurt maximaal 12 maanden;

 • Betaalpauze gaat uiterlijk 1 oktober 2021 in;

 • Inkomstenterugval moet minimaal 20% zijn over 3 aaneengesloten kalendermaanden.

Twee kanttekeningen zijn belangrijk om te benoemen:

 • Het aanvragen van een betaalpauze kan ervoor zorgen dat de bank je aanmeldt bij BKR. Dit kan gevolgen hebben voor toekomstige aan te vragen leningen of hypotheek. Laat je informeren bij je bank;

 • De betaalpauze is geen kwijtschelding van de hypotheekschuld. Naar waarschijnlijkheid zal de hypotheeklast na de pauze iets hoger zijn dan daarvoor. Of terwijl, uitstel betekent geen afstel. Ook hier geldt, laat je informeren bij je bank.

Vrijstelling TOGS, TVL en opslagen

Normaliter behoren tot winsten de subsidies die zijn ontvangen van het Rijk. In het Belastingplan 2021 is een apart wetsartikel toegevoegd dat deze subsidies zijn vrijgesteld voor de heffing van inkomstenbelasting in Box 1 en de vennootschapsbelasting. Dit moet wel aangegeven worden in de aangifte. De tegemoetkoming of subsidie kan in de aangifte opgenomen worden onder de rubriek overige buitengewone baten en/of overige vrijgestelde winstbestanddelen. Door de subsidie en/of tegemoetkoming in deze rubriek op te nemen wordt er geen belasting geven over de ontvangen subsidie.


Tot slot

In dit korte artikel hebben wij beschreven welke steunmaatregelen en versoepelingen niet vergeten mogen worden en natuurlijk eenvoudig door te voeren zijn. De steunmaatregelen en de versoepelingen worden continu aangepast door het Rijk en de Belastingdienst. Lees je goed in en laat je informeren door je financiële adviseur. Hiermee voorkom je de kans dat je geen gebruik hebt gemaakt van een steunmaatregel of versoepeling die eigenlijk wel van toepassing was op je situatie. Uiteraard kunnen de specialisten van Finance Insider jou ook hiermee van dienst zijn neem contact op via hier. Lees ook onze andere artikelen via hier.


Disclaimer

Met dit artikel willen wij je zo goed mogelijk geïnformeerd houden. Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud van dit artikel, aanvaardt de schrijver noch Finance Insider enige aansprakelijkheid voor onvolledigheid, onjuistheid of gevolgen hiervan.

17 weergaven
bottom of page