top of page
Zoeken

De fiscale scholingsaftrek verdwijnt en STAP-budget komt ervoor terug

In 2022 zal de fiscale aftrekpost ten behoeve van scholing volledig verdwijnen. Dit heeft minister Koolmees bekend gemaakt in de brief aan de kamer op 4 juni 2021. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van het kabinetsplan. Specifiek op het onderdeel Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Het grootste voordeel dat het moet bieden, is dat de positie van kwetsbare burgers op de arbeidsmarkt versterkt. Zwakkere burgers kunnen hiermee een brede toegang krijgen tot de arbeidsmarkt.

Rotterdam, boekhouder, ZZP, Zzper, boekhouding, amsterdam, den haag

In deze blog nemen wij jullie mee in de volgende zaken:

 • De huidige geldende fiscale regeling;

 • De nieuwe regeling;

 • Aanvragen STAP-budget;

 • Voor- en nadelen;

 • Knelpunten;

 • Overgangsrecht;

 • Conclusie.

Huidige fiscale regeling

De huidige scholingsuitgaven behoren tot het persoonsgebonden aftrekposten waar een belastingplichtige gebruik van kan maken zolang er geen studiefinanciering of vergoeding vanuit de werkgever worden ontvangen. Het zijn scholingskosten die voor rekening komen van de belastingplichtige. Scholingskosten die gemaakt worden ten behoeve van een hobby of een andere interesse komen niet in aanmerking voor aftrek. Het gaan dus om studiekosten die gemaakt zijn door de belastingplichtige met als doel om aan de hand van de studie of opleiding inkomen uit werk en woning te werven. Eerder in een blog hebben wij het gehad over persoonsgebonden aftrekposten. Klik hier om naar de blog te gaan.


De Belastingdienst hanteerde een drempelbedrag van €250 om in aanmerking te komen voor deze aftrekpost met een maximum van €15.000. De huidige regeling loopt tot en met 31 december 2021.


De nieuwe regeling

Om de arbeidsmarkt te stimuleren en ter vervanging van de fiscale aftrekpost wordt Stimulans van de Arbeidsmarkpositie (STAP) ingevoerd. De regeling is bedoeld voor mensen die en band hebben met de arbeidsmarkt. In het vakjargon wordt het stimulans arbeidsmarktpositie genoemd.


Uit het wetsvoorstel blijkt dat er bij het STAP-budget geen sprake is van een drempelbedrag zoals bij de huidige regeling. Het maximum bedrag dat via UWV verkregen kan worden bedraagt € 1.000 excl. BTW. Opleidingen die worden vergoed moeten gekwalificeerde opleidingen zijn. Vraag bij de opleider na in hoeverre zij gekwalificeerd zijn om in aanmerking te komen voor het STAP-budget. Opleidingen die duurder zijn dan het eerder genoemde bedrag komen ten kosten voor eigen rekening. Je dient het resterende deel dus zelf te betalen.


Het onderzoek van cbs toont aan dat de aftrekpost voor opleidingskosten beperkt wordt gebruikt door belastingplichtige. Daarnaast is het zo dat voornamelijk hoogopgeleide belastingplichtige vaker gebruik maken dan mensen met een lage opleiding. Dit is natuurlijk niet de bedoeling omdat de aftrekpost voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dit geeft het kabinet voldoende aanleiding om de aftrekpost te vervangen door een subsidieregeling. Doordat deze subsidie erg laagdrempelig is, moet het ervoor zorgen dat meer mensen gebruik maken van de subsidie. Jaarlijks is er voor de subsidieregeling STAP-budget circa €200 miljoen beschikbaar en dat biedt ruimte voor 200.000 tot 300.000 toekenningen. De regeling zal van start gaan op 1 maart 2022.


Aanvragen STAP-budget

De volgende voorwaarden worden gesteld voor het aanvragen van het STAP-budget:

 • Je bent 18 jaar of ouder maar hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt;

 • Je bent in loondienst, ondernemer of je hebt geen werk;

 • burger van de EU bent en je in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van je aanvraag ten minste zes maanden verzekerd bent geweest voor de volksverzekeringen (vrijwel iedereen in Nederland is dat vanzelf).

 • geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijs financiering ontvangt (met uitzondering van Levenlanglerenkrediet);

 • dit kalenderjaar nog geen STAP-budget subsidie hebt gekregen en er nog budget is. STAP-Budget kan 1 keer per jaar per persoon verkregen worden;

 • Subsidie is bedoeld voor een gekwalificeerde opleiding (volgens het scholingsregister van DUO);

 • De opleiding moet starten binnen vier weken na je subsidieaanvraag en binnen drie maanden na sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak van twee maanden.

De bovenstaande voorwaarden kunnen naar onze mening beschouwd worden als algemene voorwaarden. UWV stelt de volgende twee harde eisen om de subsidie niet te hoeven terugbetalen:

 • De opleiding is afgerond en aantoonbaar met een certificaat of diploma;

 • aanwezigheidspercentage bedraagt minimaal 80%.

Voldoe je dus niet aan deze twee voorwaarden, dan heeft het UWV het recht om de subsidie terug te vorderen. Voor eventuele bijzondere omstandigheden kan natuurlijk een uitzondering gemaakt worden door het UWV.


Voor- en nadelen vanuit wetgeving

Het grootste nadeel wat burgers ervaarden van de huidige regeling, is dat de scholingsuitgaven voorgefinancierd moeten worden, omdat de belastingaangifte natuurlijk eind van het jaar wordt ingediend. De belastingplichtige betaalt de kosten eerst zelf en later kan een deel terug worden ontvangen. Burgers onder een modaal inkomen zagen dit als een grote drempel. Voorfinanciering vanuit eigen zak was niet altijd mogelijk terwijl er wel behoefte was aan extra scholing.


Met de nieuwe subsidieregeling kunnen burgers het geld verwachten binnen vier weken nadat zij via het UWV hier aanspraak op hebben gemaakt. Dit heeft als voordeel dat er geen voorfinanciering nodig is voor de belastingplichtige.


Knelpunten

De minister heeft een aantal knelpunten benoemd bij het invoeren van het STAP-budget. Verreweg het grootste knelpunt dat de minister benoemd is het geregistreerde aanbod van scholingsactiviteiten. Er komt als het ware een zogenaamde scholingsregister. Tussen de start van de proefperiode en het moment dat STAP-budget aangevraagd kan worden, moet er natuurlijk wel voldoende scholingsaanbod zijn waar burgers gebruik van kunnen maken. Aanbieders kunnen in de proefperiode tussen 1 december 2021 en 1 maart 2022 aanmelden als scholingsinstituut. ‘In het algemeen is de verwachting dat met name het mbo en private opleiders hun scholingsactiviteiten registreren, en het zou kunnen dat de adaptatie bij hbo en universiteiten langzamer verloopt,’ aldus de minister.


Gezien we leven in de vierde industriële revolutie, kan een mogelijk knelpunt de datakwaliteit van het scholingsregister zijn. Volgens de minister worden er voldoende verschillen maatregelen ingezet om de datakwaliteit te waarborgen. ‘Zo worden opleiders geïnstrueerd hoe en welke gegevens zij moeten aanleveren in het scholingsregister en worden er ook controles uitgevoerd op de data die wordt doorgegeven.’ Dit zou ervoor moeten zorgen dat de datakwaliteit in de gehele keten gewaarborgd blijft.


Het overgangsrecht

Het kabinet is van mening dat overgangsrecht onnodig is voor de afschaffing van de fiscale aftrekpost in de inkomstenbelasting. De wetgever heeft aangegeven dat de subsidie en daarmee de wijziging reeds bekend moet zijn. Het wetsvoorstel was al in 2016 ingediend. Naar onze mening is dit een ontoereikend argument. Alledaagse burgers zijn in mindere mate bezig met het bijhouden van wetswijzigingen. Er vanuit gaan dat burgers hiervan wel op de hoogte moeten zijn is te utopisch.


Conclusie

Uit de praktijk blijkt daadwerkelijk dat belastingplichtige geen duizenden euro's aan scholingsuitgaven spenderen. Dit is een terechte opmerking. Verder zal een subsidie mensen eerder over de streep trekken om een opleiding te volgen dan dat zij deze moeten voorfinancieren.


Tot slot

In dit korte artikel hebben wij beschreven welke veranderingen belastingplichtige zullen doormaken met betrekking tot opleidingskosten. Deel dit artikel via social media om nog meer mensen ervan op de hoogte te stellen.

Rotterdam, boekhouder, ZZP, Zzper, boekhouding, amsterdam, den haag

Frequent posten wij artikelen over allerlei zakelijke onderwerpen. Benieuwd wat er tussenstaat? klik hier. Kom je er na het lezen van dit artikel nog steeds niet uit of zie je boom door bos niet meer? Onze specialisten staan klaar om jou te helpen. Klik hier om contact met ons op te nemen.


Disclaimer

Met dit artikel willen wij je zo goed mogelijk geïnformeerd houden. Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud van dit artikel, aanvaardt de schrijver noch Finance Insider enige aansprakelijkheid voor onvolledigheid, onjuistheid of gevolgen hiervan. Ontdek meer over onze diensten via hier.

bottom of page